Ze świata prawa

07.12 2015

Pozwanie Ubezpieczyciela – to nie takie proste

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego w pozwie niezbędnym jest oznaczenie pozwanego, jednak nie zawsze należy wpisać markę pod jaką Ubezpieczyciel działa w Polsce. Dla złożenia skutecznego powództwa należy pozwać podmiot, który posiada tzw. bierną zdolność procesową.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) zagraniczny zakład ubezpieczeń może podejmować i wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynie przez główny oddział, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału (art. 105) oraz główny oddział może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany (art. 106). I o ile zasady są jasne, to problemem jest to, że oddział główny ubezpieczyciela może założyć jedynie zakład ubezpieczeń spoza Unii Europejskiej, natomiast ubezpieczyciele z UE tworzą zwykłe oddziały. A zgodnie z powyższymi przepisami, zwykłe oddziały zdolność procesowej biernej nie posiadają.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie o sygn. akt XIII Ga 525/13, uświadomił Poszkodowanym, że pozwać Ubezpieczyciela nie jest tak prosto. W przywołanym orzeczeniu Sąd wskazał, iż: pojęcia oddziału i głównego oddziału nie są tożsame, dotyczą bowiem innego kręgu podmiotów (zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych) je tworzących. Co więcej, SO podkreślił, iż zdolność sądowa i zdolność procesowa należą do bezwzględnych i pozytywnych przesłanek procesowych (art. 64 kodeksu postępowania cywilnego), a postępowanie prowadzone w przypadku występowania takiego braku jest dotknięte nieważnością.

 

W praktyce zatem należy jako osobę pozwaną wskazać zakład główny zagranicznego ubezpieczyciela, w innym wypadku ryzykujemy odrzuceniem powództwa i kosztami, a nawet przedawnieniem roszczenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId