Ze świata prawa

16.09 2015

Wydłużenie terminów praktycznego zastosowania decyzji środowiskowych

4 września 2015 roku weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. DZ.U. 2013 poz. 1235 ze zm.), zwana ustawą o.o.ś.
Najistotniejszą zmianą, mającą pozytywny wpływ na realizację inwestycji jest wydłużenie terminu, w którym decyzje środowiskowe mogą być załączane do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 o.o.ś. ( np. pozwolenia na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy). Potocznie termin ten jest określany mianem ważności decyzji środowiskowych.
Poprzednio obowiązujące przepisy określały 4 letni termin „ważności” decyzji środowiskowych. Obecnie został on wydłużony przez ustawodawcę do 6 lat. Nowy termin dotyczy wszystkich rodzajów przedsięwzięć, dla których decyzja środowiskowa nie została jeszcze wydana przed wejściem w życie ustawy ( tj. przed 4 września 2015 roku). Oznacza to, iż nowa regulacja obejmie również decyzje, które zostaną wydane w postępowaniach środowiskowych już rozpoczętych. Nie będzie mieć ona natomiast zastosowania do decyzji już wydanych.
Szczególnych względów ustawodawcy, doczekały się przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych i linii kolejowych, gdyż dla tych inwestycji nowy, sześcioletni termin będzie miał zastosowanie również do decyzji wydanych przed 4 września.
Ustawa zmienia również termin dla tzw. przedłużonych decyzji środowiskowych, czyli decyzji dla których inwestor uzyskał stanowisko organu o etapowości przedsięwzięcia oraz braku zmian warunków określonych w decyzji. Został on wydłużony o 4 lata i obecnie wynosi 10 lat.
Dla inwestorów zmiany te oznaczają większe bezpieczeństwo inwestycji, których realizacje niejednokrotnie się przeciągają, często przekraczając okres 4 czy 6 lat. Problem ten w szczególności dotyczy przedsięwzięć o znacznych rozmiarach lub przedsięwzięć, które ze względu na swoją specyfikę, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, wymagają uzyskania dodatkowych pozwoleń i zezwoleń.
Kwestia terminów decyzji środowiskowych jest istotna również ze względów prawnych. W przypadku bowiem upływu ustawowych terminów, decyzja środowiskowa nie może być załączona do wniosku o wydanie np. decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie jednak decyzja ta nie staje się nieważna i pozostaje w obrocie prawnym. Traci ona jedynie swoje praktyczne zastosowanie. Wydanie natomiast kolejnej decyzji w tej samej sprawie, będzie skutkować nieważnością tej decyzji, z uwagi na treść art. 156§1 ust. 3 k.p.a.
Przedłużenie dotychczasowych terminów może przynieść inwestorom wymierne i praktyczne korzyści, w postaci możliwości kontynuowania nawet długotrwałych projektów. Ponadto pozwoli na uniknięcie prawnych problemów związanych z posiadaniem ważnych, lecz praktycznie nieskutecznych decyzji środowiskowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId