Ze świata prawa

08.02 2016

Zatrzymanie prawa jazdy za niepłacenie alimentów

Samo posiadanie prawomocnego wyroku sądowego orzekającego alimenty nie jest gwarancją, iż otrzymamy należne nam pieniądze. Wielu dłużników skutecznie ukrywa majątek i uzyskiwane dochody przed komornikiem, co prowadzi do bezskuteczności egzekucji. Otrzymywany od komornika dokument, potwierdzający niemożność ściągnięcia alimentów, nie oznacza jednakże braku dalszej możliwości dochodzenia zasądzonych świadczeń.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ci, którzy wykażą bezskuteczność przeprowadzonej egzekucji, mogą ubiegać się o ich wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego. Otrzymanie tego świadczenia jest uzależnione do kryterium dochodowego rodziny, które w przeliczeniu na jedną osobę, nie może przekroczyć 725 zł. Co natomiast z tymi rodzinami, których dochód przekracza tę kwotę?
Dla rodzin o większym dochodzie na osobę, również istnieje kilka prawnych możliwości wyegzekwowania zaległych alimentów. Jednym z nich jest złożenie do organu właściwego wierzyciela (tj. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta- często w praktyce są to jednakże ośrodki Pomocy Społecznej) wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu takiego wniosku, organ przeprowadza u dłużnika wywiad alimentacyjny, podczas którego ustala się między innymi jego sytuację rodzinną i dochodową. Ponadto jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zebrane informacje są następnie przekazywane komornikowi prowadzącemu egzekucję. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia tych czynności, przeciwko dłużnikowi może być wszczęte postępowanie, w wyniku którego może nawet dojść do zatrzymania jego prawo jazdy. Sankcja ta jest szczególnie dotkliwa dla tych dłużników, którzy na co dzień korzystają z pojazdów. Możliwość zatrzymania prawa jazdy, jest nowym rozwiązaniem obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, które ma zwiększyć ściągalność alimentów i zmusić nierzetelnych dłużników do ponoszenia kosztów utrzymania ich dzieci bądź członków rodziny.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId