Ze świata prawa

19.10 2015

Brak gwarancji sprowadzenia turystów do kraju

W najnowszym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, iż pomimo przepisów UE, w przypadku bankructwa biura podróży nie ma gwarancji sprowadzenia turystów do kraju.

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę powództwa Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot kosztów poniesionych z budżetu województwa w związku ze sprowadzeniem w 2012 roku około 400 turystów upadłego biura Alba Tour. Dla przypomnienia – zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o usługach turystycznych Marszałek jest upoważniony do rozdysponowania gwarancją ubezpieczeniową na pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju, natomiast zgodnie z ust. 5a w razie niewypłacalności biura Marszałek angażuje się w organizację powrotu turystów, o ile oczywiście nie zapewnia go biuro. W przedmiotowej sprawie sądy I i II instancji orzekające w sprawie uznały, iż zadaniem Marszałka było jedynie uruchomienie gwarancji i w ramach jej kwoty zorganizowanie powrotu turystów. Natomiast reprezentujący Skarb Państwa radca Prokuratorii Generalnej wprost wskazał, iż Marszałek nie miał obowiązku nie tylko wydatkować w tym zakresie środków własnych województwa, ale także sprowadzać turystów.

W uzasadnieniu orzeczenia SN wskazano, iż turyści winni przewidywać ewentualną możliwość ogłoszenia przez biuro podróży z którego usług korzystają upadłości, a tym samym posiadać w trakcie wyjazdu środki finansowe pozwalające na powrót do kraju.

Konsekwencją orzeczenia jest wniosek, iż Marszałek posiada umocowanie do uruchomienia środków z gwarancji, nie jest zaś upoważniony do organizowania powrotu turystów upadłego biura podróży.

Należy podkreślić, iż jest to kolejne orzeczenie wskazujące na niedoskonałości rozwiązań prawnych obowiązujących w przypadku ogłoszenia przez biuro podróży niewypłacalności. We wpisie z 9 sierpnia (http://kancelaria-consensus.eu/upadlosc-biura-podrozy/) oraz w komentarzu do artykułu na portalu Trojmiasto.pl (http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Koczowali-na-lotnisku-przez-upadek-biura-podrozy-n93841.html) wskazałam na niepełne wdrożenie przez Polskę dyrektywy 90/314, która wprost stanowi o obowiązku zagwarantowania turystom przez Państwo pełnego zwrotu przedpłat oraz zapewnienia powrotu do kraju.

Turyści, którzy sfinansowali powrót do kraju z własnych środków lub nie otrzymali zwrotu pełnej przedpłaty mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa.

Sygn. akt II CSK 836/14

 

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId